Thiruvasagam By Illaiyaraja (திருவாசகம் - இளையராஜா)

How about liking?(உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாமே)

  

Album Artists (திரைப்பட கலைஞர்கள்)

Lyrics and Video (பாடல் வரிகள் மற்றும் வீடியோ)


Tracks
பாடல்
Singers
பாடியவர்கள்
Lyricst
எழுதியவர்
Lyrics
வரிகள்
Video
படம்
01 Poovar Senni Mannan Illayaraja
02 Pollaa Vinayen Illayaraja
03 Pooerukanum Purantharunam Illayaraja
04 Umbarkatkarasaey Illayaraja
05 Muthu Natramam Illayaraja
06 Puttril Vazha Aravum Angen Illayaraja


Your Comments (உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாமே)

01 Poovar Senni Mannan 02 Pollaa Vinayen 03 Pooerukanum Purantharunam 04 Umbarkatkarasaey 05 Muthu Natramam 06 Puttril Vazha Aravum Angen aarap aava adaivom adiyar arular arumalutri chedi cherak kadicheradiye koman marulvir migave nagave nigazhum nirpar nirpeer ovaathullam peruman pirpaal podicher pomaramaimin poovar porap porir porpaal povon pudai pugave pugazhmin puralvar thaame thagave therulveeragil thigazhun thiruma thirumal tigazmin udaiyan vidumin yamar adhiyane agamam aiya akkam akkuvay allal anbarukku anynyanam ara aradha arambavam arren arrinba avan chellaa chelvar chin chiramguvivar chiran chirar chivan chodhiyane chollarku cholliya egan ellap en ennudharku enynyanam ichan imaippozudhum inbamum irththu kakkum kalan kallap kallay kan karan kogazi kurththa macharra malam malan marain marram marramay mayap mey meyya meyye mittu mun n namasivaya oradhar pachamam pal pallorum peradhu piran pirapparukkum pokkum pokkuvay polla porrip poy pullagip puramdhol puran thayir thechan thechane therrane thillai thorrach urrana uyya val vegam verru veyyay, vilan vin aiyaven ana anaiththelum annany aruvay aththevar charanan chatto cheveru cheyyar chiththa chittay chiyedhum chulamun chunnappon emari endhadhai ennappan kallap kaln kalvan kannappan karanan karunaik karuvay ketten kolame kollap konennaik kunippudaiyanukke kunradha maranam maruvar maveru meyththevar meyyak n onray ottadha palvellai paththedhum peyena piththa ponnan poyththevu poyyaya pumel puveru thanennai thanun thayana thayurru thellun thenar thenun theyurra thimeni thinaiththanai thiruvana tholun ullap ullath una vaiththa vallal vannap vannenychak vanor vanun vellap viththagath adhiye alavila ammaiye anbinil aravaiyen aruludaich aththane chelvame chemborut chemmaiye cheppudhar chiththane emborut en enbelam eththane eyppidath ichane idaivida immaiye inbame iravile irulidath kadaibada kadavule meyppadham mudaivida muzuppuzuk oppunak pachave paln parin parruma perun pinynyaga piravive piththane pizaiththavai pogame ponnedun poruludaik poymmaiye puchanai pun punbulal puzuththalaip thechudai theninaich therulidath thiravile thodakkelam thunbame ulappila ullaththul umbargatkarache uninai vambenap vazvara vidaivida vinaiyane vizumiya yanunaith yogame adaga adap adappor adapporchunnam adhiyum adumin agappaduth aiyan aiyanai an anrimarrin arugeduppar arukkan aththan atkonda avagai ayandhalai aziyan chakthiyum chan chembon chembonchey chemmalarp chen cherivudai chevagam chevagan cheyizai cheyya chirram chiththam chiththan chiththany chiththiyun chittargal chivaberu chivaburam chodhiya choththembi chudagan chun emberuman en ennudai ezai ezirchudar icharkuchchunnam in ittun iyain kachani kadap kadapporchunnam kalakka kalanaikkalal kambani kan kana karraich kattiya kayan keyn konaip kunimin kuththanai kuvumin madu maiyan malaikku malvidai mameru marun maththamumbadi mavin medharu meymmaiyum meyyanum minnidaich moyguzal mulaikkudan muruvarchev muththani muththun n nyanak pachavinaiyaip padaga padhiyu padip padipporchunnam padumin paiyara pan panal panigonda piravi piththem podharik pon ponaga ponnudaip porchunnam porrichchunnam porriruch porriruchchunnam poyyar puviyal tatcheyyum thamaiyanem thannudaik thazguzal thechamellam thedumin thenaga thenaip thevar theviyun thiruvegam tholdhiru thondar thunbamumay thuyabonchin ulagamelamural ulakkai umbarum unaga vaiyagam valdhadan vammingal vanaga varivalai vattamalarkkonrai vaydhiran vedhamum vennagaip agamn alala aliyila anala anbila anigila anychuva arivila aruvara chenycheve cheridharu churrila enbelam enbola iruvaral karraivar kiliyanar konila manychulam marrumor mugain n piniyelam pugaimugan purrilval thagaivilap thaladha tharicheri thinin thiruvuru tholulam thuliyulam thunin valulam vanbulal vanilan veliyan verigamaz veruvaren